Cơ khí chính xác công ty Phú Sỹ

Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Giải Pháp Công Nghiệp Phú Sỹ: Là nhà cung cấp cấp các giải pháp về cơ khí chính xác và giải pháp công nghiệp cũng như bảo vệ môi trường hàng đầu hiện nay.